Gerbiamieji,
1. Prof. A. Makštučio valstybės ir visuomenės darnios raidos fondas (toliau vadinama – „Fondas”), tai pagal Lietuvos  Respublikos įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Svarbiausias Fondo veiklos uždavinys – remti mokslinius ir taikomuosius tyrimus Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos srityje:
2.1. parengti Strateginį valstybės ir visuomenės darnios raidos projektą kartu su Konstitucijos pataisomis; 
2.2. projekto rengėjai – Lietuvos mokslininkų grupė;
2.3. projekto rengimo pradžia – 2021,  rengimo pabaiga – 2022.
3. Fondas, įgyvendindamas  savo uždavinius, turi teisę: 
3.1. Gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų įstaigų, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos ir užsienio fondų,verslo įmonių, organizacijų, susivienijimų, bankų finansinę, materialią ir intelektinę paramą, reikalingą Fondo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.
3.2. Pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, tarptautinių organizacijų ekspertus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms analizuoti.
4. Projekto biudžetas – 1 500 000 EUR  ir Fondas, įgyvendindamas savo uždavinius, kreipiasi: į visų Lietuvos Respublikos organizacijų vadovus, užsienio ir tarptautinių organizacijų vadovus, Lietuvos žmones, užsienio Fondus ir piliečius, Lietuvos ir užsienio bankų vadovus: remti Fondą teikiant finansinę paramą ir pervesti į Fondo atsiskaitomąją sąskaitą piniginius įnašus.
5. Visi prisidėję prie Fondo veiklos bus įrašyti į Fondo Garbės knygą, 
    //www.fondarniraida.lt/ .

Pagarbiai,

Fondo direktorius,                           prof. habil. dr. Antanas MAKŠTUTIS
2019 m. liepos 22 d., Vilnius