FONDO BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Prof. A. Makštučio valstybės ir visuomenės darnios raidos fondas (toliau vadinama – „Fondas”), tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Viešosios įstaigos pavadinimas – Prof. A. Makštučio valstybės ir visuomenės darnios raidos fondas.
3. Teisinė forma – viešoji įstaiga. Fondas yra savarankiškas juridinis asmuo.
                              FONDO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
        I. Fondo tikslas – skatinti Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos mokslinių tyrimų ir rezultatų įgyvendinimo veiklą.
        II. Svarbiausias Fondo veiklos uždavinys – remti mokslinius ir taikomuosius tyrimus Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos srityje:
2.1. Parengti Strateginį valstybės ir visuomenės darnios raidos projektą.
2.2. Plėtoti demokratiją ir pažangą, stiprinti nacionalinį ir globalų saugumą XXI amžiuje!
        III. Fondas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, sutarčių pagrindu skiria lėšas:
3.1. Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos tematika mokslinių tyrimų ir rezultatų įgyvendinimo projektams vykdyti.
3.2. Fondo inicijuotoms Lietuvos valstybės ir visuomenės darniai raidai strateginėms mokslinių tyrimų ir rezultatų įgyvendinimo programoms vykdyti.
3.3. Mokslininkų grupių, pavienių mokslininkų pateiktiems mokslinių tyrimų ir rezultatų įgyvendinimo projektams Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos tematika vykdyti.
3.4. Mokslo institucijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir rezultatų įgyvendinimo projektus Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos tematika.
3.5. Mokslo institucijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir rezultatų įgyvendinimo projektus Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos tematika, jeigu juos ne mažiau kaip 50 proc. pagal sutartis finansuoja ūkio subjektai.
3.6. Mokslinėms konferencijoms ir kitiems mokslo renginiams Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos tematika organizuoti.
3.7. Fondo funkcijos – paramos teikimas mokslinių tyrimų ir rezultatų įgyvendinimo mokslininkų veiklai, aktyviai vykdantiems prioritetinius mokslinius tyrimus Lietuvos valstybės ir visuomenės darnios raidos srityje.
                              FONDO TEISĖS IR PAREIGOS
        IV. Fondas, įgyvendindamas  savo uždavinius, turi teisę:
4.1. Gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų įstaigų, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos ir užsienio fondų, verslo įmonių, organizacijų, susivienijimų, bankų finansinę, materialią ir intelektinę paramą, reikalingą Fondo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti, teikti labdarą.
4.2. Pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, tarptautinių organizacijų ekspertus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms analizuoti.
4.3. Organizuoti tarptautines ir respublikines mokslines konferencijas ir kitus mokslo renginius Lietuvos Respublikoje valstybės ir visuomenės darnios raidos tematika.
        V. Fondas, įgyvendindamas  savo uždavinius, kreipiasi:
    1. Į visų Lietuvos Respublikos organizacijų vadovus, užsienio ir tarptautinių organizacijų vadovus, Lietuvos žmones, užsienio Fondus ir piliečius, Lietuvos ir užsienio bankų vadovus: nuolat remti Fondą teikiant finansinę paramą ir pervesti į Fondo atsiskaitomąją sąskaitą piniginius įnašus.
    2. Visi prisidėję prie Fondo veiklos bus įrašyti į Fondo Garbės knygą.

Pagarbiai, Fondo direktorius, 

Prof. habil. dr. Antanas MAKŠTUTIS
2019-07-22, Vilnius